Küspe

Yağı çıkarılan bitkisel tohumların arta kalan posasıdır.

Küspe, balıkçılıktan, küçük ve büyükbaş hayvan yemine kadar geniş bir alanda kullanılan bitki artığıdır.

Yağı ya da suyu çıkarılmış bitkinin kuru kalıntısı, posası. Genellikle hayvan yemi, gübre ya da yakacak olarak kullanılır. Küspeler fazla miktarda selüloz taşıdıklarından sindirilmeleri zordur. Bu nedenle başka maddelerle karıştırılarak hayvanlara yedirilmesi daha doğrudur.

Melas şeker fabrikalarında, şeker’in kristal hale gelmesindeki bir çok proses işlemi sonunda geriye kalan ve koyu kahve renkli, ortalama % 50 şeker içeren, yüksek viskoziteli (kıvamlı) şuruptur.

Dökme

Çiftçilerin özellikle kışın, büyükbaş ve küçükbaş hayvan besisinde kullandığı, kötü kokulu olmasına rağmen ucuz maliyeti ile gözde besin maddelerindendir. Hayvanların süt üretiminde pozitif etkisi vardır fakat et kalitesini düşürür.
Bu yüzden ileride kesilecek hayvanlara verilmesi doğru bulunmaz.Küspenin en çok kullanılan türü şeker pancarı küspesidir.

Melaslı Kuru Küspe

Sıkılmış küspeye, hayvan yemi olarak kullanılan kuru küspenin besin değerini arttırmak için % 50 ‘si şeker olan melas katılır. Şeker üretiminde yan ürün olarak fabrikamızda elde edilen melas, sıkılmış küspeye % 20 oranında karıştırılır. Küspe kurutma tesisinde trommellerde (döner fırınlar) kurutulduktan sonra elde edilen küspeye melaslı kuru küspe adı verilir.

Kuru Melassız Küspe

Melazsız şeker pancarı küspesi ağırlığının beş, altı katı su çekme özelliğine sahiptir. Hayvanlara verilmeden önce küspe beş, altı kat su ile ıslatılarak verilmelidir.
Silajlanmış küspe hayvanlara verileceği zaman hayvanın ağırlığının yüzde beş oranını geçmemelidir. Kullanılacak miktar hayvanların ırkına ve cinsine göre değişmektedir. Bununla birlikte süt ve besi ineklerinde günde yirmi kilogram ile otuz kilogram, düvelerde on ile on iki kilogram, danalarda beş ile altı kilogram küspe verilebilmektedir. Buzalara ise dördüncü aydan itibaren küspe verilmeye başlanabilir.

Küspe Paketleme

Trommellerden çıkan kuru küspe ambalajlanmadan önce pelet (10 mm çapında 50 mm uzunluğunda silindir şeklinde preslenmiş) haline getirilir. Daha sonra melaslı kuru küspe 50 kg’lık polipropilen çuvallara otomatik olarak tartılmak suretiyle ambalajlanır. Peletlenmiş melaslı kuru küspe besi değeri yüksek, muhafazası ve nakliyesi kolay bir hayvan yemi olarak, besicilik yöresi olan çevremizde ilgi görmektedir.